PYHÄ HENKI PUOLUSTAJAMME
Liisi Jokiranta

Pyhän Hengen olemus
 • Pyhä Henki on kolminaisuuden kolmas persoona, yhtä Isän ja Pojan kanssa (esim. Mt. 28:18-20).
 • Pyhä Henki on persoona ja toimii persoonan tavoin. Pyhästä Hengestä käytetään persoonapronominia hän.
 • Pyhä Henki on Jumala: kaikkitietävä (1. Kr. 2:10), kaikkialla läsnä oleva (Ps. 139:7), kaikkivaltias (Ps. 104:30) jne.
 • Häntä kuvaavat hänen monet nimensä: Totuuden Henki (Jh.14:17), elämän Henki (Rm. 8:2), armon ja rukouksen Henki (Sak. 12:10), voiman, rakkauden ja raittiuden Henki (2. Tim. 1:7) jne.
Pyhän Hengen vuodatus
 • Helluntai merkitsee Jooelin profetian täyttymistä (Jooel 2:28-32; Apt. 2:16; Jh. 16:7; Apt.1:4-8).
 • Toista helluntaita ei enää tule. Pyhän Hengen toiminta näyttäytyy kuitenkin tiettyinä aikoina ja tietyissä paikoissa voimakkaammin kuin tavallisesti. Hänen toimintansa seurauksina syntyy ennen muuta herätyksiä.
Pyhän Hengen toimintavälineet
 • Pyhä Henki toimii käyttäen sanaa ja sakramentteja (Ef. 6:17; Hepr. 4:12; Jh. 6:63).
 • Jumalan sana on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta (2. Pt. 1:20,21; 2. Tim. 3:16), eikä Henki toimi koskaan itseään vastaan.
 • Vain Pyhä Henki voi tehdä sanan eläväksi kuulijoille (1. Kr. 2:2-4).
 • Jos Pyhän Hengen työ erotetaan Jumalan sanasta, joudutaan hurmahenkisyyteen
Pyhän Hengen tehtävät

Pyhä Henki synnyttää seurakunnan
 • Seurakunta syntyi helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä.
 • Seurakunta on pyhien yhteisö, joiden keskuudessa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan" (Augsburgin tunnustus). Tästä puhutaan enemmän kohdassa Kristuksen kirkko (seurakunta).
  Linkki tulossa myöhemmin.
Pyhä Henki johtaa Jeesuksen henkilökohtaiseen tuntemiseen
 • Pyhä Henki lahjoitetaan kasteessa (Apt. 2:38).
 • Hän asuu Jeesukseen uskovissa (Ef. 1:13; Rm. 8:9, 11, 14).
 • Pyhä Henki vetää parannukseen Jeesuksesta vieraantuneen: hän näyttää synnin, vanhurskauden ja tuomion (Jh. 16:8-11).
 • Hän kirkastaa Kristuksen (Jh. 16:14).
 • Hän synnyttää uskon käyttäen Raamatun sanaa (Rm. 10:17). "Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee" (Augsburgin tunnustus).
 • Hän vakuuttaa Jumalan lapseudesta vakuuttamalla meidät evankeliumista (Rm. 8:16). Jne.
 • Ilman Pyhää Henkeä kukaan ei voi tulla tuntemaan Kristusta.
Pyhä Henki hoitaa ihmistä Jumalan yhteydessä
 • Pyhä Henki on Puolustajamme maan päällä (Jh. 16:7). Jeesus on Puolustajamme taivaassa (Hepr. 9:24).
 • Pyhä Henki opettaa meitä (Jh. 14:26).
 • Hän muistuttaa kaikesta, mitä Jeesus on puhunut ja johtaa kaikkeen totuuteen (Jh. 16:13).
 • Hän johdattaa meitä (Rm. 8:14; Apt.16:6,7).
 • Hän antaa toivon, sillä Jumala on toivon Jumala (Rm. 15:13).
 • Hän rukoilee puolestamme (Rm. 8:26-27). Jne.
Pyhä Henki pyhittää. Hän tahtoo meidän tulevan yhä enemmän Jeesuksen kaltaisiksi
 • 2. Kr. 3:18; Fil. 3:12; 1. Jh. 3:2; 1. Pt. 1:2; 2. Tess. 2:13; Hepr. 12:14; Gal. 5:22.
 • Voit lukea lisää kohdasta Kristuksen kaltaisuuteen.
Pyhä Henki varustaa työhän seurakunnassa
 • Sitä varten hän antaa armolahjoja. ( Kharis = armo; kharisma = armolahja.)
  (Rm. 12:6-8; 1. Kor. 12-14; Ef. 4:11; 1. Pt. 4:10-11).
  Ne on tarkoitettu "kullekin" (1. Kor. 12:7, 29-31), seurakunnan rakentumiseksi (12:7; 14:26), jotta se olisi täysin valmis palveluksen työhön (Ef. 4:12).
 • UT mainitsee noin 25 armolahjaa (laskutavasta riippuen). Ne ovat julistusta, palvelua ja johtamista varten.
 • Julistuslahjoihin kuluvat mm. opettajan ja evankelistan lahjat, viisauden ja tiedon sanat, profetoiminen, ilmestyksen sanat, kielilläpuhuminen, kielten selittäminen, henkien erottaminen ja sanomien arvioiminen.
 • Palvelulahjoihin kuuluvat mm. palveleminen, avustaminen, antaminen, laupeuden harjoittaminen, uskon lahja (ei tarkoita pelastavaa uskoa), parantamisen lahjat, voimalliset teot, kehottaminen ja virvoittaminen.
 • Johtamislahjoihin kuuluvat mm. johtaminen, hallitseminen, paimenen lahja.
 • Armolahjoilla on usein yhteys luonnonlahjoihin, sillä Jumala antaa molemmat tiettyä tarkoitusta varten.
 • UT:ssa painottuvat armolahjat, eivät virat (1. Kr. 12:28. Ks. myös Rm. 12:6-8 ja Ef. 4:11).
 • Jokaisen tulisi selvittää itselleen omat armolahjansa.
 • Seurakunnan hengellisyys näkyy Hengen hedelmän runsautena. Sitä ei voida arvioida armolahjojen määrästä.
Henkikaste
 • Raamattu puhuu Hengellä kastamisesta kuudessa kohdassa, joissa viitataan helluntaihin (Mt. 3:11; Mk. 1:8; Lk. 3:16; Jh. 1:33; Apt. 1:5; Apt. 11:15-17).
 • Näiden lisäksi on vain yksi: "Me olemme näet kaikki yhdessä Hengessä lastetut yhdeksi [seurakunta]ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Me kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä." (1. Kr. 12:13.) Paavali puhuu kaikista uskovista ilman erotusta, myös "lihallisista" korinttolaisista. Sen mukaan ihmiset kastetaan Hengellä silloin, kun heidät liitetään Kristuksen ruumiiseen. PH:n saaminen ja PH:llä kastaminen ovat sama asia (Apt. 1:5 ja 8).
 • Sanaa henkikaste ei Raamatussa mainita. Raamatussa ei myöskään jaeta uskovia eri tasoille, niin että toiset ovat vain tavallisia uskovia ja toiset henkikasteen saaneita. Sen sijaan puhutaan armolahjojen saamisesta ja Hengellä täyttymisen kokemuksista.
Hengellä täyttyminen

Paavali sanoo: "Täyttykää Hengellä." (Ef.5:18). Hän käyttää imperatiivia (käsky), monikkoa (srk.), passiivia (antakaa Hengen täyttää itsenne) ja preesensiä (jatkuvasti).
Kuinka voi täyttyä Pyhällä Hengellä?
 • Hengellä voi täyttyä vain kuulemalla sanaa, ei tietyin suorituksin tai menetelmin. "Vain tämän tahdon teiltä tietää: lain teoistako te saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? -- Hän, joka antaa teille Hengen ja vaikuttaa keskuudessanne voimatöitä, saako hän sen aikaan lain tekojen vai [evankeliumin] uskossa kuulemisen kautta?" (Gal. 3:2,5. Ks. myös Jh. 6:63.)
 • Hengellä täyttymiseen voi liittyä myös merkittäviä kokemuksia (esim. Apt. 4:31).
Synti Pyhää Henkeä vastaan
Synnin Pyhää Henkeä vastaan voi tehdä kääntymätön ihminen
 • Mt. 12:31-32 "31. Sen tähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anneta anteeksi. 32. Jos joku sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, se annetaan hänelle anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, sitä ei anneta hänelle anteeksi tässä maailmassa eikä tulevassa."
 • Jeesus oli juuri parantanut sokean ja mykän miehen. Fariseukset sanoivat hänen tehneen sen Beelsebulin, riivaajien päämiehen voimalla. He eivät tahtoneet uskoa Jeesukseen. Siksi he häpäisivät häntä julkisesti ja saivat lopulta aikaan hänen ristiinnaulitsemisensa. He olivat omasta mielestään hurskaita Jumalan palvelijoita - jopa muita parempia - mutta hylätessään Jeesuksen ja hänen työnsä he jäivät Jumalan armon ulkopuolelle. Jos ihminen hylkää Jeesuksen ja jää paatumukseensa, hän jää anteeksiannon ulkopuolelle (Rm. 2:5).
Synnin Pyhää Henkeä vastaan voi tehdä myös uskova kristitty
Hepr. 6:4-7 "4. Uudistuva parannus on mahdoton niiden kohdalla, jotka kerran ovat tulleet valistetuiksi ja maistaneet taivaallista lahjaa, päässeet osallisiksi Pyhästä Hengestä, 5. maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman voimia, 6. ja ovat sitten luopuneet. He näet uudelleen ristiinnaulitsevat itselleen Jumalan Pojan ja häntä julkisesti häpäisevät."
Hepr. 10:26-31 "Jos me totuuden tuntoon päästyämme tahallamme ja jatkuvasti teemme syntiä, meidän syntiemme sovitukseksi ei ole enää uhria, 27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja polttava tuli on kuluttava vastustajat. 28. Mooseksen lain hylkääjän on armotta kuoltava kahden tai kolmen henkilön todistuksen nojalla. 29. Kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa maahan Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! 30. Mehän tunnemme Hänet, joka on sanonut: 'Minulle kuuluu rankaisu, minä olen maksava.' Ja vielä: 'Herra on tuomitseva kansansa.' 31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin."
 • Kirjeessä puhutaan juutalaiskristityille, jotka tahtoivat vainojen puristuksessa luopua Jeesuksesta ja palata takaisin juutalaisuuteen.
 • Jeesukseen uskovina he olivat "tulleet valistetuiksi", "maistaneet taivaallista lahjaa", "päässeet osallisiksi Pyhästä Hengestä", "maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman voimia" ja olivat nyt jättämässä sen kaiken.
 • He olivat liittymässä takaisiin niihin juutalaisiin, joille Jeesus oli vain ristiinnaulittu kansan villitsijä. Näin he kieltäisivät uskonsa Jeesukseen. "He näet uudelleen ristiinnaulitsevat itselleen Jumalan Pojan", "häntä julkisesti häpäisevät", "tallaavat maahan Jumalan Pojan", "pitävät epäpyhänä liiton verta" ja "pilkkaavat armon Henkeä".
 • Kysymys on tietoisesta ja lopullisesta Jeesuksen kieltämisestä ja hylkäämisestä Jumalan Poikana, joka on tullut ihmiseksi meidän hyväksemme ja kärsinyt ristillä meidän syntiemme rangaistuksen.
 • Kirjeessä ei puhuta niistä, jotka lankeavat syntiin, vaan niistä, jotka luopuvat Jeesuksesta. He "tekevät tahallaan ja jatkuvasti syntiä".
 • Eikö uskosta luopunut sitten voi enää palata takaisin Jeesuksen luo, koska sanotaan: "Uudistuva parannus on mahdoton niiden kohdalla, jotka kerran ovat tulleet valistetuiksi"? Kirjoittaja tahtoo sanoa, että irrottautuminen juutalaisuudesta toistamiseen on mahdotonta. Jo ensimmäinen kerta on erityisen vaikea juutalaiselle samoin kuin esimerkiksi muslimille tai monille muille uskonnollisille yhteisöille, jotka eivät hyväksy "luopioita".
 • Jos ihminen hylkää Jeesuksen, hän hylkää sen uhrin, joka on annettu hänen syntiensä sovitukseksi ja anteeksiantamiseksi. Siksi "hänen syntiensä sovitukseksi ei ole enää uhria." Näin hänelle ei ole mitään anteeksiantamusta Jumalan edessä. Hän saa Jumalalta tuomion ja rangaistuksen syntiensä mukaan

Takaisin